Welkom in de historiekamer

 

Doopboek Heemse 16-12-2014

gewijzigd

Kerkhof Lutten 16-12-2014

gewijzigd

Begraafplaats Scholtensdijk 13-12-2014

Nieuwe informatie toegevoegd op begraafplaats aan de Scholtensdijk te Heemse.

Kerkhof Nijenstede 13-12-2014

Er is een begin gemaakt met het invoeren van de begraafregisters vanaf 1873.

Begraafplaats Bruchterweg

Er zijn weer enkele wijzigingen/toevoegingen op de website geplaatst.

welgelegen

Toen, op 26 juni...

Opening Oudheidkamer in Heemse.
Het Salland's Volksblad van 1 juli 1954 schreef:
Bij het oude landhuis 'Welgelegen' hing zaterdag jl. de vlag uit. Waarom? Wel, om 3 uur in de namiddag zou het museum officieel geopend worden. Velen hadden zich beijverd om het voorterrein van den huize wat op te knappen en zo kon tegen het openingsuur aan de genodigden een goede ontvangst worden geboden. Ongeveer 70 personen waren opgekomen. Om ruim drie uur heette de voorzitter van de stichting 'Oudheidkamer Hardenberg', dokter Gouwe uit Lutten, hen hartelijk welkom. In zijn rede herinnerde hij aan enkele feiten uit de bijna zesjarige geschiedenis van de stichting. De oprichters waren de heren Van Laar, Jongsma, Gouwe en Bakker. Nadien zijn er enkele mutaties in het bestuur gekomen. Er zijn enkele tentoonstellingen geweest, diverse sprekers zijn voor de vergaderingen van donateurs opgetreden. Het aantal donateurs steeg van 45 tot ruim 200.

Dokter Gouwe bedankte in het bijzonder het echtpaar Haandrikman, dat heel wat voor de inrichting gedaan heeft en ook de heren Vasse, die de tafels en kasten keurig in orde hebben gemaakt en uit liefhebberij heel wat tijd hebben besteed om alles 'goed' te maken. Van de bestuursleden werden in het bijzonder bedankt de heren Wamelink en Bakker vanwege hun betoonde ijver om alles tijdig in orde te krijgen. Voorts werden allen bedankt die door hulp, het afstaan of in bruikleen geven van voorwerpen of anderzins hun medewerking hebben verleend. Van de uitgenodigden hadden enkelen bericht van verhindering gezonden. Het speet allen dat ook het gemeentebestuur door ambtsbezigheden verhinderd was tegenwoordig te zijn.

Na dokter Gouwe werd allereerst het woord gevoerd door de heer Hietkamp, oud-kerkvoogd, die, na een felicitatie, de sleutel van de deur, die toegang geeft aan het museum, aan de voorzitter overhandigde. Na hem sprak dominee Loor een hartelijk woord van gelukwens. Vervolgens sprak de heer Nering-Bögel, oud-burgemeester van Ommen een hartelijk woord van felicitatie en tenslotte voerde burgemeester De Goede van Gramsbergen het woord. In een fijne speech gaf deze weer de grote waarde van een museum.

Vervolgens ging het hele gezelschap de drie trappen op naar de museumruimte. Er werd gefluisterd dat de zolder kraakte. Hoe dit zij, allen vertoefden geruime tijd in hoger sferen en nadat allen het tentoongestelde goed hadden bekeken en het bezoekersregister hadden getekend, konden ze nog even gaan genieten van een kleine consumptie.

We hebben verschillende van de bezoekers gesproken. Over het algemeen werd de mening geuit dat het gebodene de verwachting had overtroffen. Men sprak van een goede start. Een bezoeker drukte zich zelfs lyrisch uit met de term: de helft was mij niet aangezegd. Hoe dit nu zijn moge, het begin schijnt zeer bevredigend te zijn en voor de toekomst moge opgemerkt worden dat aan het bestuur al weer heel wat tips werden gegeven om meer oudheden te bekomen. Als nu veel Hardenbergers en ook hun gasten zo eens per jaar een kijkje in het museum.

museum


 

Toen, op 16 februari...


Vandaag precies 69 jaar geleden, op 16 februari 1945, stortte een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht neer in Rheezerveen. Twee bemanningsleden, Wade T. Brunson en Joseph Vincent del Torto, kwamen om bij de crash. Wade Brunson was geboren op 17 februari 1925 en zou dus de volgende dag jarig zijn en 20 jaar geworden zijn. Hij was afkomstig uit Waco, Texas. Ook Joseph del Torto was in 1925 geboren. Hij was afkomstig uit Poughkeepsie (Dutches), New York. De slachtoffers werden aanvankelijk begraven op het oude kerkhof Nijenstede in Hardenberg, maar in oktober van hetzelfde jaar werden de lichamen overgebracht naar de begraafplaats voor Amerikaanse oorlogsslachtoffers te Margraten bij Maastricht. Voor meer informatie over deze twee helden, zie:
http://www.historiekamer.nl/kerkhof/oorlog/oorlog.html

Melkboer Herman Hofsink bij de markt in de Voorstraat. Op de achtergrond café Leering.
(bron: Facebook Oud Hardenberg)

Toen, op 13 januari 1961: De Noord-Oosthoek van 13 januari 1961 meldde:


(bron: https://www.facebook.com/Gemeentearchief.Hardenberg)
Gramsbergen. Door het gemeentebestuur is thans in de toren bij de hervormde kerk een elektrische luidinstallatie aangebracht. In het vervolg is dus het klokkentouw overbodig geworden en kan men door een aangebrachte klok op elk gewenst moment de klok luiden. Dit betekent tevens dat de heer Carel van der Haar het luiden der klok, hetgeen deze onafgebroken 38 jaar heeft verricht, heeft beëindigd. Diens vader heeft ongeveer 12 jaar het klokluidersambt bekleed, zodat de familie Van der Haar bijna vijftig jaar aan een stuk als gemeenteklokluider werkzaam was.

Fotoherkenning...


Is nog bekend wie er op deze foto staan afgebeeld? Waarschijnlijk gaat het hier om een reisje voor kinderen van ambtenaren rond 1962. Er werd gebruik gemaakt van een fraaie autobus van het touringcar- en reisbureaubedrijf De Vechtstroom (v/h Meindering) uit Beerzerveld. We zien onder anderen op de bovenste rij v.l.n.r. het meisje Jonker van de Brink (3), Sinco Feunekes (5), Keimpe Sikma (6), Bert Lunshof (8), Johnny Boot alias Johannes (9), Gert Lichtenberg (10), Dick Lichtenberg (12).
Knielend: Sija Leutscher? (1), Tineke Sikma (2), Christien Espeldoorn (15), Hans Lichtenberg (19) en Roel Gritter? (25, uiterst rechts).
Reageren per email: gemeentearchief@ommen-hardenberg.nl

Fotoherkenning...


Deze fraaie kleurendia is gemaakt in 1956 door wijlen ds. Ernest John Loor uit Heemse. Herkent u één of meer van de gefotografeerde jongens of meisjes en/of weet u waar de foto gemaakt is? Wij horen het graag!
Reageren per email: gemeentearchief@ommen-hardenberg.nl

Toen, op 4 januari 1957: Gouden echtpaar te Rheezerveen.


(bron: https://www.facebook.com/Gemeentearchief.Hardenberg)
De Oprechte Gramsberger Courant van 4 januari 1957 meldde: Rheezerveen viert vrijdag feest. Het echtpaar J. Bosscher en H. Bosscher-Hakkers hoopt deze dag te herdenken dat zij voor 50 jaar in 't huwelijk traden. Beiden hebben hun gehele leven in Rheezerveen gewoond en zijn met de ups en downs der streek vergroeid. Over de geschiedenis van deze plaats kunnen zij dan ook veel vertellen. Mooie en minder mooie, voorspoedige en minder voorspoedige tijden hebben zij op hun klein boerenbedrijfje meegemaakt. Steeds vond de heer Bosscher een goede hulp in zijn vrouw, die als het nodig was de handen uit de mouw stak om het hoofd boven water te houden. Van de 8 kinderen zijn er nog 7 in leven en allen zijn blij, dat zij deze mijlpaal met elkaar mogen vieren. Beide oudjes genieten nog een goede gezondheid en doen ijverig mee aan de werkzaamheden bij hun jongste zoon, bij wie zij nu inwonen. Vroeger, ja toen waren de wegen slecht. Daar is veel over te vertellen want 22 jaar lang heeft hij dagelijks de reis gemaakt naar Hardenberg als melkrijder voor de N.V. Zuivelfabriek 'Salland'. Steeds moest die reis worden gemaakt, of het nu mooi of slecht weer was, de melk moest naar de fabriek en zeker heeft hij het hier niet gemakkelijk mee gehad. Op de kleurendia: Het echtpaar Jan Bosscher en Hendrikje Hakkers met hun op 16 oktober 1957 geboren kleinkinderen, de tweeling Siny (links) en Jannie (rechts). De dia is gemaakt bij hun boerderij aan de huidige Schutsweg 2.

Toen, op 2 januari 1903: Inwijding synagoge Hardenberg.


(bron: https://www.facebook.com/Gemeentearchief.Hardenberg)
Het Salland's Volksblad van 10 januari 1903 schreef: Hardenberg. Vrijdag 2 januari jl. had hier de plechtige inwijding der nieuw gebouwde synagoge plaats. Het gebouw zelve zag er van binnen in allen eenvoud vriendelijk en gezellig uit. De banken waren ruim en gemakkelijk en van weerszijden straalde er een overvloed van licht binnen. Rustig brandden de kaarsen op de luchters. Toen het half 1 sloeg, werden de deuren gesloten. Daar weerklinken de belletjes der heilige rollen en als ze binnen worden gedragen, van uit het koor het: 'Gezegend is hij, die daar komt in den naam des Heeren', natuurlijk dan op z'n Hebreeuwsch. De dragers wachten tot het lied is geëindigd, dan gaan ze weer voort en ondertusschen heft het koor een psalm der dankhulde aan. Daarna worden de Wetsrollen in de Heilige Arke geplaatst. De opperrabijn herdenkt den afgestorvenen der gemeente, jammer in 't Hebreeuwsch, en ook ons programma gaf ons hierin geen opheldering. Nu opent de opperrabijn de arke weer, terwijl het koor zingt. De Wetsrollen worden er uitgenomen en het dragen ervan om de biema begint (de biema is de verhevenheid midden in de Synagoge waarop het koor staat). Tot zevenmaal geschiedt een ommegang. Onder elken ommegang wordt er een psalm gezongen. Voor de dragers der Heilige Wetsrollen uit loopen twee meisjes in 't wit gekleed 'al looverkens strooiend'. Elke ommegang wordt weer door andere personen verricht. De zeven ommegangen zijn afgeloopen. De dragers der Wetsrollen stellen zich voor de Biema en de voorzanger zingt alleen een loflied, gevolgd door het aanheffen door gansch het koor van Ps. 24. De opperrabijn plaatst ze nu weer in de arke en het koor heft aan: 'Rust nu Eeuwige onder de tienduizenden, voortkomende uit de duizenden Israels' enz. Nu neemt de heer J. Bromet het woord. Hij roept al de aanwezigen een welkom toe. Hij gedenkt den vorigen synagoge als een ouden vriend. Gaat in 't kort haar geschiedenis na. Ze verviel, zooals alles op aarde. Hij herhaalt het tot stand komen der nieuwe, dankt architect en bouwlieden en geeft dan het woord aan den opperrabijn van het ressort Overijssel, den weleerwaarden heer S.J.S. Hirsch. De voorzanger trekt nu het rood pluche voorhang weg van voor de arke en opent de deuren. De opperrabijn plaatst er zich voor en spreekt het gebed voor het Koninklijk huis uit. De ark wordt weer gesloten. Nog kan hieraan worden toegevoegd dat de leden der gemeente in het gebouw der openbare school te Hardenberg, dat hun daartoe was afgestaan, een feestelijke samenkomst hielden die zaterdagavond 8 uur aanving en lang duurde. Ook nog zondagavond werd in dit zelfde gebouw door hen feest gehouden.

Iedereen een bijzonder gelukkig, gezond en voorspoedig 2014 gewenst!